פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

 

towerjazz_logo
 

טאואר-ג'אז דיווחה ביום חמישי, 22 בפברואר 20180 על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2017 ושנת 2017 כולה.

נקודות מרכזיות לתוצאות שנת 2017
• מכירות שיא בסך 1.39 מיליארד דולר, עלייה של 11% לעומת שנת 2016;
o עלייה במכירות האורגניות בסך 23% לעומת שנת 2016.
• EBITDA ברמת שיא בסך 425 מיליון דולר, עלייה של 16% לעומת שנת 2016;
• רווח נקי ברמת שיא בסך 298 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 204 מיליון דולר בשנת 2016;
• תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow) ברמת שיא של 191 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 118 מיליון דולר בשנת 2016;

נקודות מרכזיות לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2017
• מכירות שיא בסך 358 מיליון דולר, בהשוואה ל-340 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016.
• EBITDA בסך 107 מיליון דולר ורווח נקי ברמת שיא בסך 147 מיליון דולר, בהשוואה ל-105 מיליון דולר ו-48 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016, בהתאמה.
• תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow) בסך 44 מיליון דולר, בהשוואה ל-39 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016;

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "2017 הייתה השנה המוצלחת ביותר של החברה מבחינת התוצאות הכספיות, שהגיעו לרמות שיא, ואולי חשוב יותר, מבחינת מימוש מספר פרוייקטי מפתח אסטרטגיים אשר מספקים בסיס איתן לצמיחה אל תוך העשור הבא. כצוות גלובלי, אנו ממשיכים לפעול עם תשוקה ומחויבות למען יצירת ערך. אנו מלאי בטחון כי נקודות החוזקה והיכולות של החברה, יחד עם ההיצע הטכנולוגי שלה, היחסים ארוכי הטווח עם לקוחותיה ושותפיה ובסיס העובדים העולמי המסור שלה, ימשיכו להניע ולהוביל אותנו לגבהים חדשים."

עיקרי התוצאות הכספיות – שנת 2017
מכירות שיא בשנת 2017 בסך 1.39 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה של 11% בהשוואה למכירות בסך 1.25 מיליארד דולר בשנת 2016. צמיחה אורגנית של 23% לעומת שנת 2016 (בנטרול המכירות החוזיות לזמן ארוך לחברות פנסוניק ומקסים).

רווח גולמי ברמת שיא בשנת 2017 בסכום של 354 מיליון דולר המהווה עלייה של 17% לעומת רווח גולמי בסך 303 מיליון דולר בשנת 2016. רווח תפעולי ברמת שיא בשנת 2017 בסכום של 220 מיליון דולר, עלייה של 26% לעומת 175 מיליון דולר בשנת 2016.

EBITDA ברמת שיא בשנת 2017 בסכום של 425 מיליון דולר, המהווה שיעור EBITDA מהמכירות של 31% ומהווה צמיחה של 16% בהשוואה ל-367 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם לסכום שיא של 298 מיליון דולר, המשקף רווח בסיסי למניה ברמת שיא של 3.08 דולר ורווח מדולל למניה ברמת שיא של 2.90 דולר. הרווח הנקי בשנת 2017 כלל שני פריטים חד-פעמיים המוצגים בהכנסות המיסים, כדלקמן: (1) הכנסת מיסים בסך 82 מיליון דולר הנובעת מרישום נכס מס נדחה במאזן החברה בגין סכום ההפסדים המועברים לצרכי מס של החברה בישראל, ו-(2) הכנסת מיסים בסך 13 מיליון דולר הנובעת מרפורמת המס שנחקקה בארצות הברית ושהקטינה את שיעור המס הפדרלי לחברות בארצות הברית מ-35% ל-21%. הפחתה זו בשיעור המס תקטין את תשלומי המס העתידיים של החברה וכבר הקטינה את חלק מעתודות המס הנדחה (נטו, בניכוי חלק מנכסי המס הנדחה).

הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם ב-204 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה בסך 2.33 דולר ורווח מדולל למניה בסך 2.09 דולר. הרווח הנקי בשנת 2016 כלל רווח נטו בסך 50 מיליון דולר מרכישת מתקן הייצור בסן אנטוניו, הכנסת מס בסך 6 מיליון דולר בעקבות סגירת חברת בת ביפן וכן הוצאות מימון שלא במזומן בסך 7 מיליון דולר הנובעות מהפירעון המוקדם של הלוואות הבנקים בישראל.

הרווח הנקי המתואם לשנת 2017 הסתכם ב-226 מיליון דולר, עלייה של 29% לעומת 175 מיליון דולר בשנת 2016.

תזרים המזומנים החופשי Free Cash Flow לשנת 2017 הסתכם ברמת שיא של 191 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברמת שיא של 356 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 165 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות האחרות בשנת 2017 כללו השקעות באג"ח סחירות בסך 115 מיליון דולר, תקבולים ממימוש אופציות בסך 31 מיליון דולר ופירעון חובות בסך 50 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הכספיות – רבעון רביעי של שנת 2017
מכירות שיא ברבעון הרביעי של שנת 2017 בסך 358 מיליון דולר בהשוואה ל-340 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016.

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-89 מיליון דולר ו-54 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל-88 מיליון דולר ו-55 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2016.

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמה ב-107 מיליון דולר, המהווה שיעור EBITDA מהמכירות של 30%, בהשוואה ל-105 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

הרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2017 הסתכם ברמת שיא של 147 מיליון דולר, בהשוואה ל-48 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. הרווח הבסיסי למניה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בסכום שיא של 1.50 דולר והרווח המדולל למניה הסתכם בסכום שיא של 1.40 דולר, בהשוואה ל-0.53 דולר ו-0.49 דולר, בהתאמה, ברבעון הרביעי של שנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2017 כלל את שני הפריטים החד פעמיים בהכנסות המיסים בסך 82 מיליון דולר ו- 13 מיליון דולר, שפורטו לעיל.

הרווח הנקי המתואם לרבעון הרביעי של 2017, הסתכם ב-60 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח נקי מתואם בסך 53 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow) לרבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב-44 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 85 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 41 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות האחרות ברבעון הרביעי של 2017 כללו השקעות באג"ח סחירות בסך 65 מיליון דולר, פירעון חובות בסך 17 מיליון דולר ותקבולים ממימוש אופציות בסך 3 מיליון דולר.

יתרת המזומנים (כולל השקעה לזמן קצר בניירות ערך סחירים), בניכוי הערך הנקוב של החובות, ליום 31 בדצמבר, 2017 הסתכמה ברמת שיא של 226 מיליון דולר בהשוואה ליתרת מזומנים נטו בסך 37 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016.

בחודש פברואר 2018, בנק Wells Fargo וג'אז סמיקונדקטור, חברת הבת האמריקאית בבעלותה המלאה של החברה, חתמו על חידוש קו האשראי שמועד פירעונו המקורי היה דצמבר 2018, למשך חמש שנים נוספות. בהתאם לקו האשראי, ג'אז סמיקונדקטור רשאית למשוך סכום עד לתקרה של 70 מיליון דולר עד שנת 2023. משיכות מקו האשראי יישאו ריבית בטווח של Libor+1.25% עד Libor+1.75%. נכון ליום 31 בדצמבר, 2017 ולהיום, לא היו הלואות שנמשכו על חשבון קו האשראי הזה.

ההון העצמי נכון ליום 31 בדצמבר,2017 גדל לרמת שיא של 1.03 מיליארד דולר, בהשוואה לסכום של 683 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016.

תחזית
טאואר-ג'אז מספקת תחזית מכירות לרבעון הראשון של שנת 2018 בסך 325 מיליון דולר, עם טווח של 5% כלפי מעלה או מטה, בהתאם לעונתיות הקיימת בתעשייה, וצופה צמיחה במשך שנת 2018.

עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

שבבים
ארבה רובוטיקס זוכה בפרס החדשנות הטכנולוגית של Frost & Sullivan
הטווחים הארוכים והרזולוציה הגבוהה של מערכת הרדאר לנהיגה אוטונומית של Arbe מהווים פריצת דרך טכנולוגית, החברה...
קרא עוד
‫שבבים‬
Imagination ממנה למנכ"ל את מנכ"ל רמבוס לשעבר, רון בלאק
מוקדם יותר השנה, סיימה רמבוס את החוזה של בלאק "בשל התנהגות שאינה הולמת את הסטנדרטים של החברה." אולם...
קרא עודתגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
כל החדשות
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות